Chalk
Chalk
Chalk
Chalk
Chalk
Chalk
Mustard
Mustard
Mustard
Mustard
Mustard
Mustard
Blue
Blue
Blue
Blue
Blue
Blue
 • Load image into Gallery viewer, Chalk
 • Load image into Gallery viewer, Chalk
 • Load image into Gallery viewer, Chalk
 • Load image into Gallery viewer, Chalk
 • Load image into Gallery viewer, Chalk
 • Load image into Gallery viewer, Chalk
 • Load image into Gallery viewer, Mustard
 • Load image into Gallery viewer, Mustard
 • Load image into Gallery viewer, Mustard
 • Load image into Gallery viewer, Mustard
 • Load image into Gallery viewer, Mustard
 • Load image into Gallery viewer, Mustard
 • Load image into Gallery viewer, Blue
 • Load image into Gallery viewer, Blue
 • Load image into Gallery viewer, Blue
 • Load image into Gallery viewer, Blue
 • Load image into Gallery viewer, Blue
 • Load image into Gallery viewer, Blue

rePEDRO Mini Boxy Shoulder Bag

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់
$69.90
តំលៃ​លក់
$69.90
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់
លក់​ហើយ
តម្លៃ​ឯកតា
ក្នុងមួយ 
ពន្ធរួមបញ្ចូល។

Store your essentials in this more sustainable, contemporary boxy silhouette that offers an effortlessly chic style. Throw it over basics to add structure and texture to your overall look.

Details

Material : Fabric
Width (cm) : 15
Height (cm) : 19
Depth (cm) : 7