Yellow
Yellow
Yellow
Yellow
Yellow
Yellow
Nude
Nude
Nude
Nude
Nude
Nude
Coral
Coral
Coral
Coral
Coral
Coral
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Satin Shoulder Bag
Satin Shoulder Bag
Satin Shoulder Bag
Satin Shoulder Bag
 • Load image into Gallery viewer, Yellow
 • Load image into Gallery viewer, Yellow
 • Load image into Gallery viewer, Yellow
 • Load image into Gallery viewer, Yellow
 • Load image into Gallery viewer, Yellow
 • Load image into Gallery viewer, Yellow
 • Load image into Gallery viewer, Nude
 • Load image into Gallery viewer, Nude
 • Load image into Gallery viewer, Nude
 • Load image into Gallery viewer, Nude
 • Load image into Gallery viewer, Nude
 • Load image into Gallery viewer, Nude
 • Load image into Gallery viewer, Coral
 • Load image into Gallery viewer, Coral
 • Load image into Gallery viewer, Coral
 • Load image into Gallery viewer, Coral
 • Load image into Gallery viewer, Coral
 • Load image into Gallery viewer, Coral
 • Load image into Gallery viewer, Black
 • Load image into Gallery viewer, Black
 • Load image into Gallery viewer, Black
 • Load image into Gallery viewer, Black
 • Load image into Gallery viewer, Black
 • Load image into Gallery viewer, Black
 • Load image into Gallery viewer, Satin Shoulder Bag
 • Load image into Gallery viewer, Satin Shoulder Bag
 • Load image into Gallery viewer, Satin Shoulder Bag
 • Load image into Gallery viewer, Satin Shoulder Bag

Satin Shoulder Bag

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់
$76.90
តំលៃ​លក់
$76.90
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់
លក់​ហើយ
តម្លៃ​ឯកតា
ក្នុងមួយ 
ពន្ធរួមបញ្ចូល។

These satin shoulder bags exude a sensual mood with a trendy flair. They are designed with lustrous satin, a detachable shoulder strap and coin pouch that offers multiple styling options.

Details

Material : Fabric
Width (cm) : 3.5
Height (cm) : 13.5
Depth (cm) : 27